Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 31 mei 2011 (Kosebasi), IEPT20110531Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 31 mei 2011 (Kosebasi), IEPT20110531

Het gebruik van de domeinnaam kosebasi.nl door gedaagde maakt inbreuk op hetGemeenschapmerkrecht en handelsnaamrecht van eiseressen.

Gedaagdenhebben een eigen recht op de domeinnaam kosebasi.nl, omdat zij de eerste warenom deze te registreren. Nu het tegendeel niet gesteld is, is ook nietuitgesloten dat zij eerder hun domeinnaam hebben geregistreerd dan eiseressende domeinnaam kosebassi.com. Ook nu gedaagden geen gebruik meer zullen kunnenmaken van de domeinnaam kosebasi.nl blijven zij een commercieel belang houdenbij het bezit van deze naam, bijvoorbeeld hun belang om deze domeinnaam tekunnen verkopen aan eiseressen. Eiseressen hebben onvoldoende gesteld waaruitzou kunnen volgen dat hun belang in deze groter is dan het belang vangedaagden. Voorzover zij zouden bedoelen dat het onrechtmatig is een domeinnaamte registreren die overeenkomt met het merk van een ander hebben zij een enander onvoldoende onderbouwd, nu zulks niet zonder meer onrechtmatig is.


Categorieën: Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , ,