Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 4 mei 2011 (Nadia Plesner/Vuitton), LJN BQ3525 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525)Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 4 mei 2011 (Nadia Plesner/Vuitton),
ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525, LJN
BQ3525,
ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525, LJN BQ3525" target="_blank">korte inhoud

Bij ex parte beschikking van 27 januari 2011 (rekestnummer KG RK 10-214) verbood de Haagse voorzieningenrechter kunstenaar Nadia Plesner en galerie Galleri Esplanaden in Kopenhagen inbreuk te maken op het Gemeenschapsmodelrecht van Louis Vuitton (zie
ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525, LJN
ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525, LJN BP6165" target="_blank">BP9616).

In het huidige kort geding vordert Plesner dat de voorzieningenrechter de beschikking van 27 januari 2011 herziet, in die zin dat het bij deze beschikking gegeven bevel wordt vernietigd, althans opgeheven. Partijen verschillen ten eerste van mening over de vraag of onder het gegeven ex parte bevel ook (handelingen met) het schilderij “Darfurnica” dient te worden begrepen. Ter zitting heeft Louis Vuitton aangegeven dat zij niet wenst dat het bevel zich tevens tot dat schilderij uitstrekt, zodat het bevel voor alle duidelijkheid in zoverre reeds zal worden herzien. In geschil is vervolgens of het verbod tot gebruik (buiten het schilderij Darfurnica) van de afbeelding van het donkere jongetje met chihuahua en tas (“Simple Living”) in stand moet blijven. Beide partijen doen een beroep op een hun toekomend grondrecht. Plesner beroept zich op de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Louis Vuitton beroept zich op artikel 1 van het eerste Protocol bij het EVRM, dat ziet op de bescherming van eigendom. Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom. Het bij de beschikking van 28 januari 2011 gegeven bevel wordt in zijn geheel vernietigd. Gelet op het feit dat gerekwestreerde (Plesner) geen andere rechtsmiddelen ter beschikking staan waarmee tegen een dergelijke maatregel (ex parte bevel) kan worden opgekomen, kan de herziening naar voorlopig oordeel met terugwerkende kracht worden gegeven.


Categorieën: nocategory, Vrijheid van meningsuiting

Tags: ,