Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 6 juni 2011 (Yellow Pages), IEPT 20110606Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 6 juni 2011 (Yellow Pages), IEPT 20110606

Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Marketing in eenbodemprocedure op grond van artikel 2 EEX-Vo. De Engelse vennootschappenbestrijden niet de stelling van Yellow Pages dat een nauwe band bestaat alsbedoeld in artikel 6 EEX-Vo op grond waarvan in de bodemprocedure dezerechtbank bevoegd is eveneens kennis te nemen van de tegen hen gerichtevorderingen. Ook jegens deze vennootschappen kunnen dan bij deze rechtbankvoorlopige of bewarende maatregelen worden gevorderd.

De Canadesevennootschap bestrijdt evenmin dat tussen de vorderingen tegen Marketing en detegen haar gerichte vorderingen een nauwe samenhang bestaat en dat debevoegdheid van deze rechtbank in beginsel gebaseerd kan worden op het bepaaldein artikel 7 lid 2 Rv. Dat de bevoegdheid niet kan worden gebaseerd op artikel9 onder c doet dan niet terzake. Ook is niet relevant dat sprake zou zijn vanlitispendentie omdat artikel 13 Rv uitdrukkelijk bepaalt dat de bevoegdheid vande Nederlandse rechter (op grond van de artikelen 1 tot en met 10 Rv) tot hettreffen van voorlopige of bewarende maatregelen niet kan worden betwist op deenkele grond dat geen bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van de bodemprocedure.

De gesteldeinbreuk op de merken van Yellow Pages en de in dat verband betwiste geldigheidvan die merken dienen te worden beoordeeld naar Canadees recht als de lex lociprotectionis.

Voorshandsis gezien het resultaat van een empirisch onderzoek terzake het beroep opongeldigheid van het woordmerk ‘YELLOW PAGES’ ernstig te nemen. Ook omdat degeldigheid al inzet is van de lopende procedure in Canada en de Canadeserechter uiteraard beter in staat is de geldigheid te beoordelen, dient devoorzieningenrechter terughoudend te zijn YPM het gebruik van deze tekens teverbieden.


Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Domeinnamenrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , ,