Voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch 20 maart 2012 (schoenendoos in de cloud), LJN BV9640 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9640)Voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch 20 maart 2012 (schoenendoos in de cloud), ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9640, LJN BV9640


In het onderhavige geval doet zich de situatie voor dat het gefailleerde X een groot deel van haar administratie extern heeft opgeslagen bij wijze van cloud computing. Dat heeft tot gevolg dat deze gegevens slechts begrijpelijk geordend kunnen worden ingezien met gebruikmaking van de diensten van gedaagde. Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat het inzichtelijk maken van de administratieve data van X voor de curator aanzienlijke inspanningen harerzijds vereist. Het is niet simpelweg een kwestie van het verstrekken van een inlogcode. Zo moet een nieuwe serveromgeving worden opgezet en moet die omgeving vervolgens ook weer draaiend gehouden worden. Dat daarmee voor gedaagde aanzienlijke kosten zijn gemoeid is voldoende aannemelijk. De curator is echter niet bereid die kosten te vergoeden. Hij maakt primair aanspraak op kosteloze dienstverlening door gedaagde en subsidiair tegen een zeer geringe vergoeding welke vergoeding niet in verhouding staat tot de door gedaagde werkelijk te maken kosten. De vraag is of gedaagde daartoe gehouden is. Voorop gesteld zij dat aan de curator in artikel 92 en 93a Fw een vergaande bevoegdheid is toegekend waar het betreft het verkrijgen van toegang tot de administratie van de gefailleerde. Daarbij kunnen belangen van derden in het gedrang komen en in sommige gevallen moeten die belangen wijken voor het belang van de curator. De bevoegdheid van de curator gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet zover dat de curator aanspraak kan maken op meer dan de (leesbare) administratieve gegevens (de bekende schoenendoos met bonnetjes) van de gefailleerde. Het is in beginsel de taak van de curator om vervolgens zo nodig orde aan te brengen in die gegevens. Daarvoor kan hij derden inschakelen. Voor die diensten zal hij dan wel moeten betalen. Die situatie doet zich hier ook voor. Gedaagde heeft zich bereid verklaard alle administratieve gegevens van X (naar schatting enkele tienduizenden pagina’s!) op een harddisk te zetten en deze aan de curator te overhandigen. Die gegevens zijn dan gewoon leesbaar en toegankelijk zonder de software van gedaagde. Daarmee heeft de curator waar hij recht op heeft, namelijk de eerder aangehaalde schoenendoos met bonnetjes. Dat die gegevens feitelijk onbruikbaar zijn, omdat deze niet op geordend zijn en dus alles (zoals gezegd tienduizenden pagina’s met gegevens) door elkaar staat, maakt dat niet anders. Het is zoals gezegd de taak van de curator om dat te ordenen. Indien de curator orde in die chaos wil scheppen door gebruik te maken van de diensten van gedaagde, dan zal zij daarvoor dienen te betalen.


Categorieën: Cloud, Faillissement, nocategory

Tags: , , , ,