Voorzieningenrechter ‘s-Hertogenbosch 8 oktober 2007 (octopussy), LJN BC1859. (ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1859)
Voorzieningenrechter ‘s-Hertogenbosch 8 oktober 2007 (octopussy), LJN BC1859. (ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1859)

Om te bepalen of desbetreffende publicatie op internet jegens de personen op wie de publicatie betrekking heeft een onrechtmatige daad oplevert die de voor deze publicatie verantwoordelijke jegens hen schadeplichtig doet zijn, dient een afweging te worden gemaakt die met inachtneming van alle bijzonderheden van het geval ertoe strekt na te gaan welke van beide hier tegenover elkaar staande fundamentele rechten – enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op bescherming van eer en goede naam – in dit geval zwaarder weegt. Hierbij is enerzijds van belang de aard van de inhoud van de publicaties en de ernst van de te verwachten gevolgen voor de personen waarop de publicaties betrekking hebben en anderzijds het doel van de publicaties, de mate waarin ten tijde van deze publicaties de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal en de mate van (in het gegeven geval vereiste) zorgvuldigheid die bij de publicatie is betracht.


Categorie├źn: nocategory