Voorzieningenrechter Utrecht 20 januari 2010 (persoonsgegevens pedo), LJN BK9825 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BK9825)Voorzieningenrechter Utrecht 20 januari 2010 (persoonsgegevens pedo), ECLI:NL:RBUTR:2010:BK9825, LJN
BK9825

Vaststaat dat gedaagde de persoonlijke informatie over eiser zonder diens toestemming op een website heeft geplaatst. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft gedaagde daarmee in beginsel inbreuk gemaakt op de persoonlijke levensfeer van eiser en dus onrechtmatig jegens hem gehandeld. De stelling van gedaagde dat hij enkel informatie heeft gebruikt die eiser zelf op het internet heeft gezet, doet hieraan niet af.
Gedaagde is van mening dat een stichting, die een veroordeelde pedoseksueel als bestuurder heeft en mogelijk nog jeugdactiviteiten organiseert geen bestaansrecht heeft. Deze mening mag gedaagde, zo stelt hij, vrijelijk uiten. Volgens gedaagde is het een maatschappelijke taak om wantoestanden aan de orde te stellen en te waarschuwen voor het bestaan van de stichting. In het kader van een belangenafweging dient dan ook, zo stelt gedaagde, de behartiging van deze belangen zwaarder te wegen dan het recht op een persoonlijke levensfeer. De voorzieningenrechter komt echter niet toe aan deze belangenafweging. Er is immers gesteld noch gebleken dat voor de behartiging van de door gedaagde gestelde belangen de publicatie van de persoonsgegevens van eiser noodzakelijk is, waarom dat niet zonder de publicatie van deze gegevens kan. Gedaagde heeft daarmee voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij over een rechtvaardigheidsgrond beschikt voor de publicatie van de persoonsgegevens van eiser.
Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat eiser voorafgaand aan dit kort geding geen verzoek ex artikel 36 Wbp bij hem heeft ingediend tot verwijdering van de persoonsgegevens dan wel op andere wijze hem heeft gesommeerd. De wet bepaalt echter niet dat eerst de in artikel 36 Wbp opgenomen regeling tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens dient te worden gevolgd voordat een vordering bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Pedohunting, Privacy

Tags: , , , , , , , ,