Voorzieningenrechter Utrecht 20 juli 2011 (Nieuw Apostolische Kerk), LJN BR2611 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2611)Voorzieningenrechter Utrecht 20 juli 2011 (Nieuw Apostolische Kerk), ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2611, LJN BR2611


Rechtsvraag: heeft gedaagde NAK onrechtmatig gehandeld door verklaring op haar website te plaatsen waarin eiser met naam en toenaam en verdere persoonsgegevens wordt genoemd, zonder toestemming van eiser. Doet de uitzondering van art. 8 sub f Wbp zich voor?


NAK heeft in dit verband aangevoerd dat zij er een gerechtvaardigd belang bij had om haar leden te informeren over deze slepende kwestie.


Wellicht wordt, zoals NAK stelt, de website van NAK voornamelijk door leden bezocht, dit neemt niet weg dat deze ook door anderen kan worden geraadpleegd. Niet kan worden uitgesloten dat derden door bijvoorbeeld via Google te zoeken op de naam van eiser op de website van NAK terecht komen. NAK heeft dan ook een middel gekozen dat veel verder gaat dan noodzakelijk is om haar doel te bereiken en daarmee disproportioneel gehandeld. Daar komt bij dat NAK met name door te vermelden dat aangifte van strafbare feiten is gedaan het belang van eiser bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer heeft veronachtzaamd. Van een rechtvaardigingsgrond zoals bedoeld in artikel 8 onder f Wbp is dan ook geen sprake.

Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy