Voorzieningenrechter Utrecht 23 juni 2010 (neuroloog), LJN BM9448 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9448)Voorzieningenrechter Utrecht 23 juni 2010 (neuroloog), ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9448, LJN
BM9448

Gedaagde heeft klaagsite over eiser (neuroloog) met als domeinnaam de naam van eiser.


Met eiser is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zonder voorafgaande toestemming daartoe van eiser, van de domeinnaam die identiek is aan de naam waaronder eiser voor familie, vrienden en zijn beroepsgroep en patiëntenkring bekend is te registreren. Dit druist in tegen de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betaamt. Voorts moet ook onrechtmatig worden geoordeeld het niet staken van het gebruik van die domeinnaam na verzoek van eiser om dat te doen.


Botsing grondrechten: vrijheid van meningsuiting versus recht op bescherming van eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer. Belangenafweging.


Ten eerste is de aard van de uitlatingen en de ernst van de voor eiser te verwachten gevolgen van belang. De op de website vermelde uitlatingen vormen zeer zware en diffamerende beschuldigingen. Hierbij wordt gewezen op de volgende bewoordingen, genoemd onder 2.12: ‘schuldig aan fraude, mishandeling, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het achterlaten van een hulpbehoevende in nood en doodslag c.q. moord op termijn, door het bewust en met opzetten weigeren van adequate medische begeleiding.’


Deze bewoordingen zijn door gedaagde niet door feiten gestaafd, noch op de website zelf, noch ter gelegenheid van het onderhavige kort geding, en suggereren dat eiser in strafrechtelijke procedures veroordeeld, althans verwikkeld is. Voldoende aannemelijk is dat dergelijke kwalificaties ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de beroepsuitoefening van eiser als neuroloog en voor de reputatie van zijn praktijk in het UMC Groningen.


Ten tweede wordt de ernst van de misstanden welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen meegewogen en de mate waarin de beschuldigingen ten tijde van de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal.


Gedaagde heeft op dit punt aangevoerd dat zij de doofpot cultuur die heerst onder alle artsen en medici wil doorbreken zodat slachtoffers van medische misstanden juist geïnformeerd worden en toegang hebben tot herstelbehandelingen. Dit vormt echter onvoldoende grond om zich op bovenvermelde wijze, die – zoals reeds overwogen geen steun vindt in de feiten – specifiek over eiser uit te laten.


Tot slot moet in aanmerking worden genomen de omstandigheid dat de uitlatingen op het internet zijn gedaan en de wijze waarop zij vorm gegeven zijn. Uit de door eiser overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat, wanneer men op internet zoekt naar informatie over (de neuroloog) eiser, vele zoekresultaten voeren naar de uitlatingen op de website.


Gewicht moet voorts worden toegekend aan de wijze waarop de website is ingericht. Op de zogenaamde homepage van website staat eiser afgebeeld met een zwart balkje voor zijn ogen, met daarboven de tekst “Aanklacht tegen Prof. Dr. eiser neuroloog” en verder worden de uitlatingen gedaan onder een kopje ‘medische misdrijven’. Door deze wijze van vormgeven wordt op niet mis te verstane wijze gesuggereerd dat eiser in strafrechtelijke procedures veroordeeld is of als verdachte is aangemerkt.


Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook de inhoud van de website als onrechtmatig jegens eiser moet worden beschouwd en dat het belang van eiser op bescherming van zijn eer en goede naam zwaarder dient te wegen dan het door gedaagde gestelde belang bij handhaving van de website en de uitlatingen daarop.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Klaagsites, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , ,